byggmastaren

Bolaget bedriver ett markexploateringsprojekt på fastigheten Byggmästaren 2 i Solna. En detaljplaneprocess med Solna Stad pågår och ny detaljplan beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/2017. Hela planområdet inklusive delar av grannfastigheterna omfattar ca 8 000 kvm och den nya detaljplanen beräknas möjliggöra byggnation av ca 325 nya bostäder.